Algemene voorwaarden


Praktijk de Bolderkar bv  (hierna genoemd: Praktijk De Bolderkar) is opgericht door Nancy Baecke, gevestigd te Maarkedal en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1006 822 782. Praktijk De Bolderkar bestaat uit een team van zelfstandige klinisch psychologen, psychotherapeuten en coaches (hierna te noemen: de therapeut) die zich richten op het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt) en het organiseren van trainingen, lezingen en workshops.

Iedere cliënt of opdrachtgever die een samenwerking met Praktijk de Bolderkar bv en diens vertegenwoordigers aangaat is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en integraal te hebben goedgekeurd.

Afspraken

De begeleidingsgesprekken duren doorgaans een uur. De duur van een sessie kan worden ingekort indien blijkt dat dit voor de cliënt, bijvoorbeeld jonge kinderen, te lang is. Een sessie die noodzakelijkerwijze en mits toestemming van de cliënt langer duurt dan de gebruikelijke voorziene tijd, zal worden doorgerekend a rato van het uurtarief.


Minderjarige cliënten worden door de therapeut opgehaald in de wachtzaal, na afloop van de afspraak begeleidt de therapeut de minderjarige opnieuw naar de wachtzaal waar hij of zij door de ouder of begeleider wordt opgewacht of opgehaald. 


Tarieven


De van toepassing zijnde tarieven kan u steeds terugvinden op onze website. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.


Terugbetaling

Onder bepaalde voorwaarden is terugbetaling mogelijk door het ziekenfonds. De modaliteiten hiervoor verschillen per ziekenfonds. Bevraag zeker jouw ziekenfonds ten einde een terugbetaling te kunnen aanvragen. Uw therapeut bezorgt u hiertoe zijn of haar erkenningsnummer.


Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen zijn via de Bancontact-app op uw smartphone of cash te betalen, tenzij anders overeengekomen met uw therapeut.

Bij niet-tijdige betaling zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is de therapeut gerechtigd bij de tweede herinnering een administratiekost van €6,5 in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is de therapeut genoodzaakt de vorderingen aan u uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


Annuleringsvoorwaarden bij individuele sessies

Bij het maken van jouw afspraak stem je automatisch in met de algemene voorwaarden en annulatievoorwaarden zoals hier beschreven. In onze annulatievoorwaarden vragen we bijvoorbeeld om gemaakte afspraken ten één week voor de afspraak te annuleren indien je niet aanwezig kan zijn. Indien dit niet gebeurt, wordt een volledige sessie aangerekend. 


Annuleringsvoorwaarden bij groepstrainingen

Wij proberen in onze annulatievoorwaarden zo fair mogelijk te zijn, maar we hebben bij een annulatie administratieve kosten en verzekeringskosten die verloren gaan. Er kan daarom geannuleerd worden tot maximum 14 kalenderdagen vóór de aanvang van de lessenreeks, mits betaling van €15 annulatiekosten. Bij annulaties korter dan 14 dagen vóór de aanvang van de lessenreeks wordt een kost van €25 aangerekend, omdat we dan ook de huur moeten dragen van de trainingszaal en de lesgeverkost voor het lege plaatsje.


Annuleren kan enkel telefonisch bij de lesgever. Annulaties via mail of sms worden niet aanvaard.


Praktijk de Bolderkar behoudt zich het recht voor om trainingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht zoals bijvoorbeeld te weinig deelnemers,  coronamaatregelen, ziekte e.d. de normale uitvoering in het gedrang brengt. Praktijk de Bolderkar verbindt zich ertoe om evenwel binnen een redelijke termijn een evenwaardig alternatief te voorzien waar mogelijk. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.


Vertrouwelijkheid

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Hij of zij kan dus alleen mits uw toestemming gegevens over u verstrekken aan derden. Dit wordt evenwel opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (bijvoorbeeld noodtoestand, toepassing van het gedeeld beroepsgeheim uit het decreet Integrale Jeugdhulp, …). Het beroepsgeheim kan dan worden opgeheven zonder uw toestemming.


Binnen het kader van interne intervisie en overleg kan uw casus met inachtneming van de discretieplicht intern worden besproken met het oog op het optimaliseren van het begeleidingstraject. Binnen het kader van interne doorverwijzing kan uw cliëntendossier intern worden doorgegeven aan en besproken met de therapeut die rechtstreeks verbonden is of zal zijn aan uw therapeutisch traject.

 

Informatie over uw begeleiding evenals uw persoonsgegevens worden conform de GDPR-wetgeving genoteerd en bewaard in het persoonlijk therapeutisch dossier.


Minderjarigen

Bij minderjarigen dient de ouder tijdens de afspraak van zijn kind telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien en bespreken wat uw kind heeft gedaan of gemaakt, dit mits uitdrukkelijke mondelinge toestemming van uw kind. Tijdens een tussentijds oudergesprek wordt de vooruitgang van de begeleiding grondig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Verslaggeving

Verslaggeving gebeurt bij voorkeur mondeling tijdens een duidings- of evaluatiegesprek. 


Schriftelijke verslagen worden minimaal 10 werkdagen tevoren aangevraagd en worden door jou en je therapeut ondertekend voor extern gebruik. Een duplicaat wordt bijgehouden in je dossier. Zich beroepend op deontologische en juridische regels en met de eer en waardigheid van het beroep kan je therapeut ook beslissen om geen verslag af te leveren. In het belang van het kind weerhouden we ons sowieso van verslaggeving in de context van een scheidingsverhaal.


Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Hieronder wordt verstaan dat therapeut te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie.


De therapeut is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt of opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de therapeut. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.


Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de therapeut of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de therapeut aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de therapeut afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De therapeut is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die hem wordt toevertrouwd door de opdrachtgever of cliënt.


De therapeut zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De therapeut is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de opdrachtgever of cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is opdrachtgever of cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. De therapeut draagt geen enkele aansprakelijkheid indien zij slechts optreedt als tussenpersoon.


Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitetekst en enige andere vorm van schriftelijke of digitale communicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Klachtenprocedure

Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de opdrachtgever of cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan de therapeut via Praktijk de Bolderkar, Nederholbeekstraat 35 te 9680 Maarkedal.  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming met prestatiedatum te bevatten, zodat de therapeut in staat is adequaat te reageren.


Eigendomsbehoud

Alle door de therapeut verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen, tekeningen, software, website-inhoud, mondelinge en schriftelijke adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van de therapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.


Opgemaakt te Maarkedal, 1 januari 2021.

 

Privacyverklaring

 

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van Praktijk De Bolderkar bv op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de coördinator van de praktijk, Nancy Baecke (Nederholbeekstraat 35, 9680 Maarkedal, ondernemingsnummer 1006 822 782).

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Nancy. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als cliënt door ons wordt gezien of ondersteund of op een andere manier met ons contact opneemt.

 

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten,, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. 

 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw begeleiding als cliënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw geestelijke gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.

 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of levenswijze, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw ondersteuning. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.

 

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

 

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.

 

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens?

 

Deze gegevens verwerken wij voor cliëntenzorg, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie.

 

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot ondersteuning en begeleiding en de hulpverlenersrelatie die wij daardoor met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als hulpverleners vervullen.

 

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van cliëntenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan derden waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van onze verwerkingsverantwoordelijke.

 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met onze verwerkersverantwoordelijke.

 

Uw rechten

 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij onze verwerkersverantwoordelijke via nancy@praktijkdebolderkar.com met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Cookieverklaring


Onze website maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers van onze websites.

Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van cookies op uw computer of mobiel apparaat.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Onze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

 

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.


Functionele cookies

 

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.


Performantie cookies

 

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina's het populairst zijn. De door deze cookies verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt.


Third party cookies

 

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.

We behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website terugvinden.

 

 

Groepspraktijk De Bolderkar
Nederholbeekstraat 35

9680 MaarkedalMaandag – vrijdag
8:00 – 21:00

Zaterdag
8:00 – 15:00

Copyright © Alle rechten voorbehouden