Algemene voorwaarden


Praktijk de Bolderkar is opgericht door Nancy Baecke, gevestigd te Maarkedal en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0542 377 577. We zijn een team van zelfstandige psychologen, psychotherapeuten en coaches (hierna te noemen: de therapeut) en richten ons op het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen, lezingen en workshops.

Iedere cliënt of opdrachtgever die een samenwerking met Praktijk de Bolderkar en diens vertegenwoordigers aangaat is verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en integraal te hebben goedgekeurd.

Afspraken

De begeleidingsgesprekken duren doorgaans een uur. De duur van een sessie kan worden ingekort indien blijkt dat dit voor de cliënt, bijvoorbeeld jonge kinderen, te lang is. Een sessie die noodzakelijkerwijze en mits toestemming van de cliënt langer duurt dan de gebruikelijke voorziene tijd, zal worden doorgerekend volgens uurtarief.


Tarieven


De van toepassing zijnde tarieven kan u steeds terugvinden op onze website. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.


Terugbetaling

Onder bepaalde voorwaarden is terugbetaling mogelijk door het ziekenfonds. De modaliteiten hiervoor verschillen per ziekenfonds. Bevraag zeker jouw ziekenfonds ten einde een terugbetaling te kunnen aanvragen. Uw therapeut bezorgt u hiertoe zijn of haar erkenningsnummer.


Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen zijn via de Bancontact-app op uw smartphone of cash te betalen, tenzij anders overeengekomen met uw therapeut.

Bij niet-tijdige betaling zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is de therapeut gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten á €6,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is de therapeut genoodzaakt de vorderingen aan u uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.


Annuleringsvoorwaarden

Het is altijd mogelijk dat u verhinderd bent. Annuleren kan kosteloos tot 48u voor de gemaakte afspraak. Bij annulering daarna (of bij het niet opdagen) vragen we het tarief te betalen als vergoeding voor de gereserveerde tijd.


Vertrouwelijkheid

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Hij of zij kan dus alleen mits uw toestemming gegevens over u verstrekken aan derden. Dit wordt evenwel opgeheven wanneer hier een geldige reden voor bestaat (bijvoorbeeld noodtoestand, toepassing van het gedeeld beroepsgeheim uit het decreet Integrale Jeugdhulp, …). Het beroepsgeheim kan dan worden opgeheven zonder uw toestemming.


Minderjarigen

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.  Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Bij minderjarigen dient de ouder tijdens de afspraak van zijn kind telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien en bespreken wat uw kind heeft gedaan of gemaakt, dit mits uitdrukkelijke mondelinge toestemming van uw kind. Tijdens een tussentijds oudergesprek wordt de vooruitgang van de begeleiding grondig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Verslaggeving

Verslaggeving gebeurt bij voorkeur mondeling tijdens een duidings- of evaluatiegesprek. 


Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Hieronder wordt verstaan dat therapeut te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van zijn competentie.


De therapeut is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt of opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de therapeut. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.


Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de therapeut of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de therapeut aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de therapeut afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De therapeut is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor de opdracht die hem wordt toevertrouwd door de opdrachtgever of cliënt.


De therapeut zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De therapeut is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de opdrachtgever of cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is opdrachtgever of cliënt verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. De therapeut draagt geen enkele aansprakelijkheid indien zij slechts optreedt als tussenpersoon.


Aan de inhoud van een informatieve brochure, websitetekst en enige andere vorm van schriftelijke of digitale communicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Klachtenprocedure

Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de opdrachtgever of cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan de therapeut via Praktijk de Bolderkar, Nederholbeekstraat 35 te 9680 Maarkedal.  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming met prestatiedatum te bevatten, zodat de therapeut in staat is adequaat te reageren.


Eigendomsbehoud

Alle door de therapeut verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen, tekeningen, software, website-inhoud, mondelinge en schriftelijke adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van de therapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.


Opgemaakt te Maarkedal, 1 januari 2021.

 

Nederholbeekstraat 35
9680 Maarkedal
+32 499 613 777
info@praktijkdebolderkar.com

Copyright 2020.

Volg ons voor dagelijkse inspiratie en nieuws over ons aanbod.